Wybór przedsiębiorstw przemysłowych do udziału w projekcie

 

Rekrutacja do projektu zakończyła się 30 czerwca 2016. Kwalifikacja 9 przedsiębiorstw pilotażowych z wybranych sektorów została przeprowadzona w sposób transparentny. Wszystkie przedsiębiorstwa z wybranych sektorów zostały zaproszone do udziału poprzez organizacje branżowe, z którymi nawiązano współpracę. Wybór 9 przedsiębiorstw odbył się na podstawie obiektywnych kryteriów. Wybrane przedsiębiorstwa podpisały z NAPE porozumienie o współpracy w ramach projektu, które określa zobowiązania obydwu stron.

Wybór przedsiębiorstw pilotażowych przebiegał zgodnie z poniższymi kryteriami i założeniami:

Etap I Opracowanie szczegółowych kryteriów wyboru przedsiębiorstw

 1. Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność w jednym z wybranych wcześniej sektorów.
 2. Do udziału w projekcie wymagana jest decyzja zarządu przedsiębiorstwa o wprowadzeniu systemu zarządzania energią. To kryterium jest dość elastyczne, ponieważ małym przedsiębiorstwom może wystarczyć dość prosty system zarządzania energią, podczas gdy większe przedsiębiorstwa będą wymagały bardziej złożonego systemu. Certyfikacja ISO nie jest wymagana do udziału w projekcie.
 3. Zarząd przedsiębiorstwa musi wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za współpracę z zespołem projektowym. Osoba ta musi uzyskać pozwolenie zarządu na uczestnictwo w 4 warsztatach.
 4. Przedsiębiorstwa pilotażowe muszą być skłonne do dzielenia się swoim doświadczeniem w zakresie zarządzania energią z innymi przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa pilotażowe muszą wyrazić zgodę na publikację ogólnych informacji na temat ich systemu zarządzania energią na stronie internetowej projektu. Nie jest wymagane upublicznianie informacji poufnych.
 5. Udział w projekcie jest bezpłatny. Przedsiębiorstwa pilotażowe nie otrzymają w ramach projektu środków na zakup sprzętu lub na inne wydatki związane z wprowadzeniem systemu zarządzania energią.

Etap II Wybór kandydatów do udziału w projekcie

 1. Nawiązanie kontaktów z organizacjami branżowymi w celu ułatwienia dotarcia do potencjalnych uczestników projektu.
 2. Publikacja ogłoszeń o naborze do projektu na portalach branżowych, rozpowszechnienie ogłoszenia poprzez organizacje branżowe wybranych sektorów.
 3. Kontakt z zainteresowanymi przedsiębiorstwami w celu zebranie danych o przedsiębiorstwach w zestandaryzowanej ankiecie (tutaj dostępna ankieta).
 4. Przeprowadzenie oceny kwalifikowalności do udziału w projekcie według kryteriów wyboru.
 5. Wybór 9 przedsiębiorstw najlepiej spełniających wstępne wymagania i chętnych do współpracy.
 6. Zawarcie porozumień o współpracy wg. ustalonego zestandaryzowanego wzoru.

 

Z przedsiębiorstw które nadesłały wypełnione ankiety wyłoniono te o największym potencjale skutecznego przygotowania do wdrożenia ISO 50001. Do wybranych, w I etapie przedsiębiorstw, została skierowana kolejna ankieta kwalifikacyjna uszczegóławiająca aspekty energetyczne i organizacyjne. Rekrutacja do projektu zakończyła się 30 czerwca 2016.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy pisać na adres: empi@nape.pl