Informacje o projekcie EMPI

 EMPI – Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001

Projekt bilateralny predefiniowany

PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

„Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001”

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.” Operatorem Programu PL04 jest Ministerstwo Środowiska wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizatorem Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w partnerstwie z Norsk Energi w Norwegii.

Czas trwania projektu: od stycznia 2016 roku do końca września 2017 roku.

Potencjał oszczędności energii w małych i średnich przedsiębiorstwach pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. Systemy zarządzania energią pomagają przedsiębiorstwom przemysłowym zidentyfikować i wdrożyć opłacalne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną przy równoczesnym obniżeniu poziomu emisji gazów cieplarnianych. Nowy międzynarodowy standard zarządzania energią EN ISO 50001 jest powszechnie uznawaną metodą dokumentowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw produkcyjnych. Projekt „Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001” ma na celu popularyzację standardu zarządzania energią EN ISO 50001 w Polsce, poprzez wdrożenie go w wybranych 9 przedsiębiorstwach i zademonstrowanie na ich przykładzie korzyści ekonomicznych i ekologicznych z nim związanych. W ramach projektu rozpowszechniana będzie wiedza na temat praktycznych aspektów stosowania systemów zarządzania energią w przemyśle. Wiedza i doświadczenie norweskiego partnera projektu, Norsk Energi, w zakresie wdrażania standardu EN ISO 50001 zostaną przeniesione i dostosowane do polskich warunków z wykorzystaniem naukowego podejścia. Norwescy i polscy eksperci przeprowadzą zarządców i personel techniczny przedsiębiorstw przez proces wdrażania standardu PN-EN ISO 50001. Przewidziano szkolenia, konsultacje techniczne i indywidualne doradztwo. W ramach projektu przeanalizowany zostanie obecny poziom zarządzania energią w wybranych przedsiębiorstwach, zebrane zostaną stosowne wymagania prawne, w przedsiębiorstwach pilotażowych przeprowadzone będą audyty energetyczne, opracowane zostaną plany energetyczne w oparciu o wskaźniki efektywności energetycznej. Działania te zostały podzielone na 5 pakietów roboczych (WP):

 • WP1: Zarządzanie i administracja
  Organizacja i kontrola działań w projekcie, powołanie komitetu sterującego, raportowanie.
 • WP2: Analiza potencjału poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią
  Kwalifikacja przedsiębiorstw pilotażowych i podjęcie współpracy, analiza potrzeb, benchmarking, zebranie wymagań prawnych, planowanie wdrożeń systemów zarządzania energią.
 • WP3: Audyty energetyczne
  Przeprowadzenie audytów energetycznych przedsiębiorstw pilotażowych.
 • WP4: Wdrożenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwach pilotażowych
  Wsparcie przedsiębiorstw pilotażowych w opracowaniu polityk energetycznych, procedur monitorowania i doskonalenia rozwiązań energooszczędnych oraz dokumentacji działania systemy zarządzania energią.
 • WP5: Rozpowszechnienie wyników projektu
  Szkolenie zarządców i publikowanie rezultatów projektu. Ponieważ przedsiębiorstwa pilotażowe będą różne pod względem wielkości, zużycia energii, kwalifikacji personelu, doświadczenia w zarządzaniu, standardu technologii i możliwości finansowych, każde z nich otrzyma indywidualny plan wdrożenia normy PN-EN ISO 50001. Jednak większość działań, które mają zostać podjęte w przedsiębiorstwach będzie podobna.

Standard PN-EN ISO 50001 wymaga:

 • opracowania polityki poprawy efektywności energetycznej,
 • wyznaczenia celów i wskaźników realizacji tej polityki,
 • wykorzystywania danych do podejmowania decyzji dotyczących energii,
 • mierzenia rezultatów,
 • oceny skuteczności polityki,
 • dążenia do ciągłej poprawy efektywności energetycznej i zarządzania.

Działania promocyjne, skierowane do przedsiębiorstw przemysłowych, stowarzyszeń branżowych, audytorów energetycznych, rządu, władz lokalnych i ogółu społeczeństwa będą prowadzone przez cały okres wdrażania projektu. Wśród działań promocyjnych planowane są między innymi:

 • organizacja 4 dwudniowych szkoleń dla maksymalnie 35 uczestników z przedsiębiorstw pilotażowych,
 • organizacja konferencji podsumowującej projekt.

 

Projekt „Zarządzanie energią w przemyśle według standardu EN ISO 50001”, złożony przez Narodową Agencję Poszanowania Energii i Norsk Energi.

Wnioskowana i rekomendowana kwota dofinansowania: 2 099 937,00 zł.