Projekt EMPI - "ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W PRZEMYŚLE WG STANDARDU EN ISO 50001"

Project EMPI -'ENERGY MANAGEMENT IN INDUSTRY WITH EN ISO 50001 STANDARD'

Celem projektu jest popularyzacja systemów zarządzania energią w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych według standardu EN ISO 50001.

The aim of the EMPI project is to enable selected Polish industrial companies to implement Energy Management systems in accordance with the EN-ISO 50001 standard.

Założenia projektu

Project assumptions

Szacuje się, że przy obecnie dostępnych technologiach, w większości sektorów gospodarki na całym świecie możliwa jest poprawa efektywności energetycznej o 30-40%. Potencjał oszczędności energii w małych i średnich przedsiębiorstwach pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. Ogranicza to ich produktywność i przynosi szkody środowisku naturalnemu. Koszty energii często pochłaniają znaczną część budżetu małych i średnich przedsiębiorstw. Systemy zarządzania energią pomagają przedsiębiorstwom przemysłowym zidentyfikować i wdrożyć opłacalne rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną przy równoczesnym obniżeniu poziomu emisji gazów cieplarnianych. Nowy międzynarodowy standard zarządzania energią EN ISO 50001 jest powszechnie uznawaną metodą dokumentowania działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw produkcyjnych.

Estimates indicate a 30-40 % energy efficiency improvement potential across most economic sectors of many countries around the world, with currently available technologies. This potential of cost-effective energy savings remains largely untapped, especially in the case of small- and medium-sized enterprises’ (SMEs), and it represents a major productivity and environmental loss. Energy costs are very often a significant part of an SME’s budget.Energy Management systems helps industrial companies to identify and implement profitable measures that reduces energy consumption, costs and greenhouse gas emissions. Improved energy performance strengthens the company's profitability, competitiveness and the environmental profile. Energy can be integrated into the company's existing environmental management system and quality assurance system. The new international standard for Energy Management (EN ISO 50001) is a recognized label for documenting the quality of the work on energy efficiency.

Sektory przemysłu

Industry sectors

Do projektu EMPI preferowane są przedsiębiorstwa z następujących sektorów przemysłu:

1. ciepłownictwo sieciowe

2. przemysł meblarski

3. przemysł spożywczy

Three industrial branches are initially preferred for participation in the project:

1. district heating

2. furniture production

3. food and drinks industry

Aplkacja przedsiębiorstwa do projektu EMPI

Enterprise Application for EMPI Project

Kwalifikacja dziewięciu przedsiębiorstw pilotażowych z wybranych sektorów będzie przeprowadzona w sposób transparentny. Wszystkie przedsiębiorstwa z wybranych sektorów zostaną zaproszone do udziału poprzez organizacje branżowe, z którymi zostanie nawiązana współpraca. Wybór dziewięciu przedsiębiorstw odbędzie się na podstawie obiektywnych kryteriów. Wybrane przedsiębiorstwa podpiszą z NAPE porozumienie o współpracy w ramach projektu, które będzie określało zobowiązania obydwu stron.

Selection of nine pilot companies within the selected branches will be done in an open and transparent way. All companies in the selected branches will be invited to participate either directly by NAPE or in cooperation with branch organizations. Selection will be based on objective criteria and negotiated binding legal agreements with pilot companies which specify rights and obligations of both parties.